นายโชคชัย  เมืองขวา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวอารียา   แก้วเกตุ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายโชคชัย  เมืองขวา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายโชคชัย   เมืองขวา
ผู้อำนวยการกองช่าง