นางสาวอารียา  แก้วเกตุ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พันจ่าเอกวีระ   มีตาล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวอารียา   แก้วเกตุ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวอารียา  แก้วเกตุ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล