โครงการทัศนศึกษาเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดทำแผนดำเนินงานกอทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นนทรีย์ ปี

โครงการคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูงในชุมชน

โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายท้องถิ่น

โครงการชุมชนสะอาด ปราศจากยุงลาย

กิจกรรมผีแม่มด